แบบจำลอง (Model)

ผู้แต่ง

  • ดิเรก วรรณเศียร อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ