ทัศนคติและพฤติกรรมการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • พัชรี โพธิพัฒน์ธนากร นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย