ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อปัจจัยทางการตลาดของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ผู้แต่ง

  • จันทร์เพ็ญ พัฒนมุกดา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย