ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว: กรณีภรรยาฆ่าสามี ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา

ผู้แต่ง

  • นฤมล โพธิ์แจ่ม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย