การทดสอบศักยภาพกังหันลมแบบซ้อนใบ

ผู้แต่ง

  • ธีรพจน์ เวศพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ฐาปนศักดิ์ ทองสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ปรีชาติ คงทวี บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สมคิด บ้านนบ บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย