ชุดทดลองวัดอัตราการไหลอากาศแบบวัดค่าความแตกต่างของแรงดันโดยใชัหัวฉีด

ผู้แต่ง

  • จังหวัด เจริญสุข อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • จรีกร หนูน้อย บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ทวีศักดิ์ สิงห์ครุธ บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • พิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ธีรพงศ์ บริรักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย