อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ 3 เพส

ผู้แต่ง

  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • อติกร เสรีพัฒนานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรืนเอเชีย
  • พงสวัสดิ์ คชภูมิ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • มินเรศน์ เตชะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย