ผลกระทบของไทยที่ก้าวไปกับ FTA

ผู้แต่ง

  • วิญญู ปรอยกระโทก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ