การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

Authors

  • ลำยอง แสนทวี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Abstract

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-28

How to Cite

แสนทวี ล. (2015). การบูรณาการการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 117–137. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38831

Issue

Section

Research Articles