การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ

Authors

  • ณัฐวุฒิ บุ้งจันทร์ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Abstract

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-28

How to Cite

บุ้งจันทร์ ณ. (2015). การบริหารจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในองคืการธุรกิจที่ก่อสร้างในงานภาครัฐ. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 109–116. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38830

Issue

Section

Research Articles