การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • กรรณสิทธิ์ สะและน้อย นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Abstract

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-28

How to Cite

สะและน้อย ก. (2015). การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 94–102. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38828

Issue

Section

Research Articles