การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • กรรณสิทธิ์ สะและน้อย นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย