ต้นแบบเว็บเบสสำหรับการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมอัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • พรพิศ อุปถัมภ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เว็บเบส, เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่อ

ในการแสดงผลงานทางวิชาการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินั้น การเข้าร่วมประชุมนานาชาตินับว่า

เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เนื่องจากการประชุมนานาชาติ เป็นการแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการ รวมทั้งรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ จากทุกมุมโลก การประชุมนานาชาติจึงกลายเป็นความจำเป็นสำหรับทุกสาขาวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อให้การประชุมดำเนินการเป็นได้ด้วยดีจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเตรียมการและดำเนินงาน

การพัฒนาระบบของต้นแบบเว็บเบสสำหรับการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมอัตโนมัติ   เพื่อใช้ในการประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  ตลอดจนข้อจำกัดภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น เช่น การจัดเก็บเอกสารการประชุม เอกสารการประเมิน สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม  โดยงานวิจัยฉบับนี้มีขีดความสามารถในการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม และอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม เช่น วัน-เวลา หัวข้อการประชุม สถานที่จัดประชุม รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้อมูลการจองสถานที่พัก นอกจากนี้ระบบยังอำนวยความสะดวกในด้านการลงทะเบียน ด้วยความสามารถตอบรับการลงทะเบียน การส่งบทความ การประเมินผลบทความ การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ แบบอัตโนมัติผ่านทางอีเมลล์ และผ่านทางเว็บไซต์  

นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังมีการนำโปรโตคอล SSL มาประยุกต์ใช้เพื่อรักษามั่นคงความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเว็บ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย