การนำโหราศาสตร์ไทยมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การสื่อสารโทรคมนาคมในองค์การโทรศัพท์

ผู้แต่ง

  • อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

โหราศาสตร์ไทย, องค์การโทรศัพท์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำวิชาโหราศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร (2) รูปแบบของการนำโหราศาสตร์ไทยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการในองค์การโทรศัพท์ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 131 คน สุ่มมาจากผู้บริหารขององค์การโทรศัพท์ จำนวน 500 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์

                ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสนใจว่า โหราศาสตร์มีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งการนำโหราศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ นอกจากนั้นยังให้ความเห็นว่าโหราศาสตร์เป็นเพียงสถิติชนิดหนึ่ง ผู้ที่เชื่อถือโหราศาสตร์ไม่ใช่คนล้าสมัย ในการทำงานบางอย่างยากที่จะตัดสินใจ เมื่อได้ใช้หลักโหราศาสตร์บางครั้งก็ช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นและยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอีกด้วย เช่น การดูฤกษ์ยามในการเริ่มทำงาน การใส่เสื้อผ้าสีต่าง ๆ การเลือกสีรถ ทำเลที่ตั้งของโต๊ะทำงาน การเลือกบุคคลจากการดู

โหงวเฮ้ง เป็นต้น  เมื่อจำแนกความคิดเห็นตามระดับการตัดสินใจในการทำงาน พบว่า บุคคลระดับบริหารที่ต้องมีการตัดสินใจสูง และมีปัญหาการตัดสินใจมาก ทำงานเสี่ยงมีการลงทุนสูงหรือเป็นเจ้าของงานโดยตรง บางครั้งก็ต้องปรึกษาหมอดูหรือนักโหราศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจได้แน่วแน่มากขึ้น เกิดความมั่นใจในตัวเอง ส่วนบุคคลในระดับที่ไม่ต้องมีการตัดสินใจสูงจะสนใจโหราศาสตร์เชิงการทำนายเรื่องโชคลาภและการเสี่ยง ส่วนในเรื่องการทำงานไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีความรู้น้อยและมีโอกาสก้าวหน้าน้อย จึงคาดหวังความร่ำรวยด้วยการเสี่ยงเพียงประการเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย