ความสามารถในการบริหาร และการพัฒนางานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก

ผู้แต่ง

  • ประชุม รอดประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และผู้นำการเปลี่ยนแปลงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ความสามารถการบริหารงาน, การพัฒนาการบริหารงาน, ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา, เขตพัฒนาชายฝั่งตะวันออก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการบริหารงานสำนักงานเขต และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนางานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 132  คน และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารงาน 6 กลุ่มงานของสำนักงานเขต และแบบสัมภาษณ์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานแต่ละกลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  (1) การบริหารงานผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มงานสามารถบริหารอยู่ในระดับค่อนข้างดี (2) หัวหน้างานและผู้อำนวยการสถานศึกษามีความคิดเห็นในเรื่องความสามารถการบริหารงานของสำนักงานเขตของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างกัน และ (3) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีการจัดทำระบบสำนักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำนักงานและสถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลบุคคลวัยเรียนในชุมชน รวมทั้งต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา และพัฒนาดัชนีบ่งชี้และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย