การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้แต่ง

  • วไลรัตน์ ยุทธศิลป์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การประเมินหลักสูตร, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2546 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา ปัจจัยนำเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และ การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งสิ้น 167 คน โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ และควรปรับปรุง

จากการประเมินผลการศึกษาสรุปได้ว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญาปณิธานของคณะและมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง ปรัชญาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตรระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยนำเข้าของหลักสูตรคือ นักศึกษา อาจารย์ และปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษามีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาของอาจารย์อยู่ในระดับดี และควรพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ด้านการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพในระดับปานกลาง การคัดเลือกนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ระบุในคู่มือการศึกษา และการสรรหาอาจารย์มีความเหมาะสม บัณฑิตมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรในระดับดี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิตในระดับดี

                จุดเด่นของหลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตชัดเจน สามารถนำมาวัดและประเมินผลได้ ส่วนจุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก ควรให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ปัจจุบัน ควรพัฒนากระบวนการสอนและประเมินผลในภาคปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านปัจจัยนำเข้า ควรปรับพื้นฐานและวัดความรู้ทั่วไปของนักศึกษา

                นอกจากนี้หลักสูตรควรปรับเพิ่มรายวิชาที่สนับสนุนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภาษา ส่วนโครงสร้างหลักสูตรควรปรับให้มีจุดเน้นเชิงบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ ในลักษณะวิชาโท เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน และควรเน้นการเรียนที่มีการวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) เพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย