ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้จำหน่ายในการตลาดแบบเครือข่ายในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การตลาดแบบเครือข่าย, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ, ความสำเร็จของผู้จำหน่าย

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้จำหน่ายในการตลาดแบบเครือข่ายในประเทศไทยเป็นการวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้จำหน่ายในการตลาดแบบเครือข่ายในประเทศไทย ประชากร คือ ผู้จำหน่ายในบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 520 ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน การสุ่มตัวอย่างเชิงช่วงชั้นตามระดับรายได้ของบริษัท (stratified sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (systematic random sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง ด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling--SEM) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการตลาดแบบเครือข่ายได้แก่  ปัจจัยด้านองค์กรเครือข่าย พฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจเครือข่าย คุณลักษณะของผู้จำหน่าย และคุณลักษณะของบริษัท โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่าย ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรเครือข่ายพฤติกรรมในการดำเนินธุรกิจเครือข่าย และคุณลักษณะของผู้จำหน่าย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย