รูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง

  • สุมน คณานิตย์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การวางแผนกลยุทธ์, ความปลอดภัยในสถานศึกษา

บทคัดย่อ

วิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ทดลองรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2551 จำนวน 28 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกชาร และแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อการนำไปปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ การตรวจสอบความตรงเชิงสอดคล้องของรูปแบบใช้กระบวนการอิงผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 คน การทดลองใช้รูปแบบดำเนินการในสถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยของศูนย์วิจัยฯ จำนวน 2 โรงเรียน

                ผลการวิจัย พบว่า

 1.  รูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบ

หลัก 5 ด้าน และมี 15 ตัวแปร

1.1  องค์ประกอบด้านกระบวนการเตรียมการวางแผนมี 3 ตัวแปร

1.2  องค์ประกอบด้านกระบวนการวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มี 2 ตัวแปร

1.3  องค์ประกอบด้านกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางของการพัฒนา มี 3 ตัวแปร

1.4  องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดและทบทวนกลไกการดำเนินงาน มี 4 ตัวแปร

1.5  องค์ประกอบด้านกระบวนการติดตามและประเมินผล มี 3 ตัวแปร

2.  รูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงพบว่า โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนดอย่างเป็นรูปแบบ ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย