การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ผู้แต่ง

  • สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม อาจารย์ประจำ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งของการอุดมศึกษา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาต่าง ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการในแต่ละสาขาออกมา  ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาไม่มีความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ความรู้ในสาขาต่าง ๆ  ก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ไม่มีการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่กำลังพัฒนาขึ้น ดังนั้นหากสถาบันอุดมศึกษาไม่มีความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วก็จะไม่มีความรู้ใหม่ ๆ ออกมาในแต่ละสาขา จำเป็นต้องพึ่งพาความรู้จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศ  ซึ่งนอกจากประเทศของเราจะไม่ก้าวหน้าเพราะต้องรอความรู้ที่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้ว  ความรู้ที่นำเข้ามานั้นอาจไม่สอดคล้องกับลักษณะของประเทศ  ซึ่งหากเรามีการคิดค้นความรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของประเทศก็จะทำให้ประเทศชาติของเราพัฒนาไปอย่างมั่นคงได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ