จิตตปัญญาศึกษา

ผู้แต่ง

  • สุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ดี มีความประพฤติดีดังปรัชญาการศึกษาที่ว่า “ให้มีความรู้คู่คุณธรรม”  ตามที่รับทราบกันดีอยู่แล้ว แต่อย่างไรการพัฒนาคนตามปรัชญาดังกล่าว  จะเป็นพัฒนากาย พัฒนาใจ ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้ว แต่ความซับซ้อนของวิถีโลกและวิถีชนในยุคนี้ การพัฒนากาย พัฒนาใจ 2 อย่างนี้  ดูจะไม่เพียงพอเสียแล้วต้องพัฒนาความคิด และจิตใจในระดับสูง เป็นการพัฒนาปัญญา จึงเกิดมีหลักสูตรพัฒนาปัญญา เป็นหลักสูตรใหม่ในวงวิชาการในระดับโลกคือ การเรียนรู้ และอบรม อย่างแท้จริงให้ทราบ เข้าใจและลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ เรียกหลักสูตรนี้ว่า จิตตปัญญาศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ