ประสิทธิภาพในการจัดบริการของเทศบาลในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สุเมธ ทรงวัชราภรณ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เทศบาล, ประสิทธิภาพการจัดบริการเทศบาล, การพัฒนาเทศบาล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดบริการของเทศบาลในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ใน 3 ด้านคือ (1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (2) ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดบริการของเทศบาลในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (3) นำเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจัดบริการของเทศบาล  ประชากรในการศึกษาคือเจ้าหน้าที่เทศบาลในเขตพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล รวม 403 แห่ง ตามสูตรของยามาเน่ กำหนดกลุ่มตัวอย่างได้ 202 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ใช้สถิติ t-test และ F-test ใน  การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรใช้สถิติการวิเคราะห์ Pearson วิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจัดบริการของเทศบาลในเขตภาคกลาง และใช้สถิติ Multiple Regression Analysis (stepwise) วิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการจัดการบริการของเทศบาลในเขตพื้นที่ภาคกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและอายุของพนักงานเทศบาลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดบริการของเทศบาล ในด้านปัจจัยสนับสนุน ความคิดริเริ่ม   มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดบริการของเทศบาลมาก รองลงมาคือ ค่านิยมและการปรับตัว ส่วนปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดบริการของเทศบาล ตามลำดับคือ การพัฒนาองค์กร  รองลงมาคือ การพัฒนาปัจเจกบุคคล และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดบริการของเทศบาลในเขตพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย ปัจจัยสนับสนุนที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยความคิดริเริ่ม ค่านิยม และการปรับตัวของพนักงานเทศบาล การพัฒนาองค์กร การพัฒนาปัจเจกบุคคล และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานเทศบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย