ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผู้แต่ง

  • วินัย ปานแดง นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา (2)  เพื่อกำหนดรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา (3) เพื่อรับรองรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา         หน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 400  คนได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถาม  ชุดที่ 2 เป็นแบบการสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือ และความสอดคล้องของรูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ข้อมูลวิเคราะห์ด้วย  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ เส้นทางสัมพันธ์ (Path  Analysis)  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา  (Cronbach’s Alpha)  ค่าความสอดคล้อง และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  (1)  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา (2 ) รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และหลักธรรมาภิบาลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 10 องค์ประกอบ คือ การสื่อสาร การดูแล การให้อำนาจ การมีวิสัยทัศน์ การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ  การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และความคุ้มค่า  (3) รูปแบบมีความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความถูกต้อง  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย