การสอนเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา

ผู้แต่ง

  • สุุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การสอน, สถาบันอุดมศึกษา

บทคัดย่อ

การสอนมีความสำคัญในสถาบันอุดมศึกษา เพราะเป็นภารกิจที่ช่วยให้เกิดการผลิตนิสิตนักศึกษาขึ้นตามความต้องการของสังคม  ด้วยเหตุนี้จึงควรให้ความสำคัญกับการหลักการสอนนิสิตนักศึกษาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนอย่างเต็มที่ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือคิดสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมได้  ดังนั้นอาจารย์นอกจากจะมีความรู้ทางด้านวิชาการแล้วควรคำนึงถึงความรู้ทางด้านหลักการสอนเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ  เป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ