การวัดโคโรนาดีสชาร์จจากการทดสอบฉนวนแข็งตามมาตรฐาน IEC 60243-1

ผู้แต่ง

  • อติกร เสรีพัฒนานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรืนเอเชีย
  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ความเครียดสนามไฟฟ้า ค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า

บทคัดย่อ

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงในปัจจุบันให้ความสำคัญในการตรวจวัดดีสชาร์จบางส่วนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดดีสชาร์จบางส่วนที่เกิดกับฉนวนแข็ง  จึงได้ทำการออกแบบวงจรตรวจวัดดีสชาร์จบางส่วน  ตัวเก็บประจุคาบเกี่ยว และวงจรป้องกันแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง  การวัดดีสชาร์จบางส่วนจะทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบฉนวนแข็ง IEC 60243-1 โดยทดสอบกับฉนวนแข็งชนิดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม จากผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดดีสชาร์จบางส่วนเกิดจากค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงจะทำให้เกิดดีสชาร์จบางส่วนสูง เมื่อพิจารณาค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้า ( ) ของอิเล็กโทรดผลการทดสอบพบว่าอิเล็กโทรดที่มีค่าแฟกเตอร์สนามไฟฟ้าต่ำจะส่งผลให้เกิดดีสชาร์จบางส่วนสูง  และจากการเปรียบเทียบมุมเฟสของรูปคลื่นสัญญาณที่ได้จากวงจรตรวจวัดดีสชาร์จบางส่วนพบว่าเป็นดีสชาร์จตามผิวซึ่งจะเกิดที่มุมเฟสระหว่าง 0o- 90o และ 180o - 270o  อุปกรณ์จากงานวิจัยสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การทดลองประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงได้  โดยเป็นวงจรที่ง่ายและมีความปลอดภัยแก่การใช้งาน              

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย