สื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI

ผู้แต่ง

  • ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

สื่อการสอนแบบออนไลน์, การประกอบคอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เพื่อพัฒนาบทเรียนอินเทอร์แอคทีพมัลติมีเดียเรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาปฏิบัติการฮาร์ดแวร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจในการเรียน เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาปฏิบัติการฮาร์ดแวร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบ (t-test แบบ dependent ) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 81.67/84.73 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 (3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27,  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.60)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย