การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว

ผู้แต่ง

  • ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • รุ้งตะวัน สุภาพผล อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วรอนงค์ พฤกษากิจ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • พรรณนารี ชัยวิชิต อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

anticancer, proliferation assay, inhibition concentration, MTT, rice bran oil

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวว่ามีผลต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับได้จริงหรือไม่ด้วยวิธี MTT   จากการศึกษาผลของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวต่อการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับเป็นเวลา 1, 4 และ 7 วัน พบว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวจาก 2 แหล่ง ที่ความเข้มข้นระหว่าง 0 – 0.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในลักษณะที่แปรตามขนาดและเวลาที่เพิ่มขึ้นด้วยค่าความเข้มข้น IC50 0.274 + 0.004 และ 0.127 + 0.006 มิลลิกรัมกรัมต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 7 วัน   โดยไม่สามารถกำหนดค่า IC50 ที่เวลา 1 และ 4 วัน ได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวจาก 2 แหล่ง ที่ช่วงความเข้มข้นดังกล่าวไม่สามารถลดการเจริญเติบโตของเซลล์ได้มากกว่า 50 %   สันนิษฐานว่าน้ำมันรำข้าวอาจไม่เฉพาะเจาะจงต่อมะเร็งตับ  หรืออาจจะไม่ออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งในทางตรง  แต่อาจออกฤทธิ์ทางอ้อมผ่านทางการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิจัย