การจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง

  • จิตลดา ซิ้มเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • นิศากร สมสุข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การชี้บ่งอันตราย, การประเมินความเสี่ยง, แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง

บทคัดย่อ

การทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกวันนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานทั้งพิการ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และยังส่งผลร้ายแรงต่อความมั่นคงและความอยู่รอดขององค์กรที่ไม่ได้วางแผนป้องกันความเสี่ยงไว้ การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเทคนิคสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมควรนำไปใช้อย่างจริงจัง  ซึ่งในบทความนี้ได้นำเสนอวิธีจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การค้นหาและระบุความเสี่ยง  การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่โรงงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถลด ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายความเสี่ยงเป็นศูนย์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้อย่างเห็นผล 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-26

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ