ความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้แต่ง

  • ศิริวรรณ เผ่าจินดา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจในงาน, วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์, การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้, สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บทคัดย่อ

See File Attachment

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-05

ฉบับ

บท

บทความวิจัย