โครงการเรียนการสอน/ วิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและแนวคิดที่เกี่ยวข้องรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (0720315)

ผู้แต่ง

  • ขญานิกา ศรีวิชัย อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ระบบทางเดินอาหาร, การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

บทคัดย่อ

See File Attachment

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-06

ฉบับ

บท

บทความวิจัย