กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาการควบคุมยาสูบ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้แต่ง

  • อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สุลี ทองวิเชียร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สุพัตรา มะปรางหวาน อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • นุชนาท ประมาคะเต อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • รัชยา รัตนะถาวร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ยาสูบ, การจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See File Attachment

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-05

ฉบับ

บท

บทความวิจัย