ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว

ผู้แต่ง

  • ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สกุลทิพย์ พนาภักดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • รุ้งตะวัน สุภาพผล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

See File Attachment

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2015-08-05

ฉบับ

บท

บทความวิจัย