ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในสถานการณ์อุทกภัยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • อรทัย รุ่งวชิรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, หัวหน้าหอผู้ป่วย, สถานการณ์อุทกภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในสถานการณ์อุทกภัย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำในสถานการณ์อุทกภัยของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลที่ให้บริการรับผู้ป่วยใน และประสบสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี ปี 2554 จำนวน 320 คน โดยการคำนวณตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงพยาบาล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำในสถานการณ์อุทกภัยของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจสอบความตรงเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence--IOC) เท่ากับ .96 ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า ครอนบาค (α – Coefficient)  เท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยในสถานการณ์อุทกภัย โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาแบบผู้นำ พบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วย มีการใช้แบบภาวะผู้นำทั้ง 4 แบบ ไม่ได้ใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว โดยพบว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยใช้ภาวะ ผู้นำแบบสั่งการ มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  และผู้นำแบบสนับสนุนน้อยที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย