ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่จุดตัดทางขับอากาศยานและเส้นทางการจราจรในเขตการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้แต่ง

  • ภาณุพงษ์ คงสาลี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ยานพาหนะตัดหน้าอากาศยาน, จุดตัดทางขับ, เขตการบิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ ณ จุดตัดทางขับ T1 ถึง T17 และพยากรณ์ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่จุดตัดทางขับ ณ ช่วงเวลาต่างๆ วิธีการในการวิจัยใช้ข้อมูลจาก รายงานเกี่ยวกับยานพาหนะที่ตัดหน้าอากาศยานที่จุดตัดทางขับในเขตปฏิบัติการบินสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 จัดทำขึ้นโดยงานควบคุมลานจอดอากาศยานและจราจรภาคพื้น ส่วนบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) โดยวิเคราะห์สมการถดถอย ผลการวิจัยพบว่า สมการแบบ Logarithmic Regression เหมาะสมที่จะใช้ระบุความถี่ของจำนวนครั้งที่ยานพาหนะตัดหน้าอากาศยานที่จุดตัดทางขับและสมการแบบ PolynomialRegression เหมาะสมที่จะใช้ระบุความถี่ระหว่างช่วงเวลากับจำนวนครั้งที่ยานพาหนะตัดหน้าอากาศยานที่จุดตัดทางขับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผลการวิจัยนั้นสามารถนำไปใช้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการกำหนดมาตรการและติดตั้งสัญญาณจราจรรวมถึงอุปกรณ์เซนเซอร์ภายในพื้นที่เขตการบิน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย