ความเครียดที่เกี่ยวกับงานของพนักงานต้อนรับบนอากาศยานสัญชาติไทย สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

ผู้แต่ง

  • ปฏิมา กันศิริ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ความเครียดเกี่ยวกับงาน, พนักงานต้อนรับบนอากาศยาน, สายการบิน

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเครียดที่เกี่ยวกับงานของพนักงานต้อนรับบนอากาศยานสัญชาติไทย สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ และต้องการเปรียบเทียบระดับความเครียดของพนักงานต้อนรับบนอากาศยานสัญชาติไทย สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ กับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่ต่างกัน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานต้อนรับบนอากาศยานสัญชาติไทย สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ จำนวนทั้งหมด 91 คน  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่า t–test และF-test  ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเครียดที่เกี่ยวกับงานของพนักงานต้อนรับบนอากาศยานสัญชาติไทย  สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานต้อนรับบนอากาศยานรายด้าน ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงินเดือน และประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีความเครียดในการทำงานไม่แตกต่างกัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย