ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านที่นั่ง

ผู้แต่ง

  • กานต์ ปันมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ที่นั่งของผู้โดยสารในชั้นธุรกิจ, ความพึงพอใจ, สายการบินระหว่างประเทศ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างประเทศทางด้านที่นั่งในชั้นธุรกิจบนอากาศยานมีวัตถุประสงค์เพื่อเขียนและวิเคราะห์การจัดทำที่นั่งของผู้โดยสารในชั้นธุรกิจในสายการบินต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยของที่นั่งในด้านใดที่ผู้โดยสารมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยการนำข้อมูลที่ผู้โดยสารได้ให้ไว้กับบริษัท สกายแทรค มาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆของที่นั่งที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารมากที่สุดผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารโดยใช้แบบสอบถาม 246 ชุด จาก 10 สายการบินจากนั้นได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาระดับความพึงพอใจทางด้านที่นั่งในชั้นธุรกิจบนอากาศยานและเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้โดยสาร โดยใช้สถิติ F-test เพื่อที่จะนำไปเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงที่นั่งในชั้นธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้โดยสารให้ได้มากที่สุด ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินทั้ง 10 สายในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่    (1) ความสบายในการนอน (2) ความสบายการนั่ง (3) ความยาวของที่นั่ง         (4) ความกว้างของที่นั่ง และ (5) ความเป็นส่วนตัว พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงปานกลาง โดยมีระดับความพึงพอใจดังนี้ ความยาวของที่นั่ง ( = 4.16) ความสบายการนั่ง ( = 4.12) ความสบายในการนอน ( = 4.00) ความกว้างของที่นั่ง  ( = 3.87) ความเป็นส่วนตัว ( = 3.24) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อที่นั่งในชั้นธุรกิจบนอากาศยานของแต่ละสายการบินแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิจัย