การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้แต่ง

  • อัญชลี ศรีสมุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

บทคัดย่อ

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด และเนื้อหาหลักส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ทำให้เกิดความยากลำบากต่อการทำความเข้าใจของผู้เรียน การนำรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้กับรายวิชานี้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ในการวางแผน วิเคราะห์ และค้นคว้าข้อมูลเพื่อไขคำตอบจากโจทย์สถานการณ์ที่มีความเสมือนจริง โดยตลอดทั้งกระบวนการเรียนรู้อาจารย์ประจำกลุ่มจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก ไม่เน้นบทบาทการเป็นผู้สอน ผลลัพธ์จากการนำการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นอกจากองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ผู้เรียนยังได้เรียนรู้บทบาทการทำงานเป็นทีม และทักษะทางสังคม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ