สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความสำคัญกับเราอย่างไร

ผู้แต่ง

  • มุกดา สีตลานุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ภาวะทางจิตวิญญาณ, ความมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต, มิติทางจิตวิญญาณ, ความกลมกลืน

บทคัดย่อ

สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นความหมายโดยรวมของการดำรงอยู่ของคน ความหมายและเป้าหมายในชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยตรง และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบภายในของสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยการรักษาความสมดุลใน 4 มิติด้วย ตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อมและสิ่งศรัทธาเบื้องบนเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตให้มีความมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต  นำไปสู่การดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณของตนเอง การรับรู้และเข้าใจในสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะพัฒนาความตระหนักรู้และมีความกลมกลืนในมิติทางจิตวิญญาณที่เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ