การเพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาการบิน

ผู้แต่ง

  • นิสรา แพทย์รังสี คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การอ่านภาษาอังกฤษ, ทฤษฎีการเรียนรู้ของการอ่าน, เทคนิคการอ่าน, นักศึกษาการบิน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีความมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดให้นักศึกษาการบินเห็นความสำคัญและการเพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการนำเสนอเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยนำเสนอประเด็นสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักอ่านที่ประสบความสำเร็จ มีความมั่นใจและอ่านได้อย่างถูกต้อง โดยนำเสนอใน 4 ประเด็น คือ 1 ทฤษฎีการเรียนรู้ในเบื้องต้น 2 ความสำคัญของการอ่านในแง่มุมต่างๆ 3 กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการอ่าน และ  4 เทคนิคการอ่าน ที่ประกอบด้วยหลักอิทธิบาท 4 ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การวางพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก การเดาความหมายคำศัพท์ และการหาใจความสำคัญ อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะการอ่านคือ มีใจรักที่จะอ่าน เพื่อให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายและสนุก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ