ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์

ผู้แต่ง

  • Chutipan Nuesook Eastern Asia University

คำสำคัญ:

อัลไซเมอร์, สมอง, อนุมูลอิสระ

บทคัดย่อ

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมอง ทำให้การทำงานของสมองเกิดความบกพร่อง ผู้ป่วยจะมีอาการความจำเสื่อม อารมณ์แปรปรวนไม่สม่ำเสมอ และมักมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เหมาะสม ปัจจุบันเชื่อว่าพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์มี2ประการคือ amyloid  plaque      (Ab) และ neurofibrillary  tangles (NFTs) ยาที่ใช้รักษาในปัจจุบันมี2กลุ่มคือ cholinesterase inhibitors และ NMDA receptor antagonist แต่พบว่ายากลุ่มดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับผลข้างเคียงและปฏิกิริยาระหว่างยาสูง  ปัจจุบันมีข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่แนวทางการพัฒนาตัวยาใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษา โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงพยาธิสภาพของโรค, ยาที่ใช้รักษาในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนายาในอนาคต

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-11-18

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ