แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในองค์กร

ผู้แต่ง

  • Sorawit Boonmee Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ, แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ, การซ้อมรับมือภัยทางไซเบอร์, การเตรียมความพร้อมรับความเสียหายทางไซเบอร์

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั่วไปในการนำไปปรับใช้ รวมถึงแนวทางใหม่ในการฝึกบุคลากรเพื่อซ้อมรับมือภัยทางไซเบอร์ (Cyber Drill) และการเตรียมความพร้อมรับความเสียหายทางไซเบอร์ (Cyber Resilience)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-11-18

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ