การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล

ผู้แต่ง

  • Saisunee Charuensuk Eastern Asia University

คำสำคัญ:

การออกแบบ, คลังข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล

บทคัดย่อ

ความนิยมของคลังข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการเติบโตอย่างมาก ระบบคลังข้อมูลช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรบูรณาการได้รับข้อมูลจากที่แตกต่างกันของแหล่งที่มาและการค้นหาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคลังข้อมูลต้องใช้การออกแบบและเทคนิคการใช้งานอย่างสมบูรณ์แตกต่างจากระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบคลังข้อมูลเริ่มจากการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งวิธีการหนึ่งเรียกว่า ระเบียบวิธี 9 ขั้นของ Kimball จะเน้นที่การออกแบบจากระบบงานย่อยหรือ ดาต้ามาร์ทของแต่ละระบบงานในองค์กรก่อนจึงนำส่วนย่อยๆ นั้นมารวมเป็นระบบคลังข้อมูลขององค์กรต่อไป ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูลหลายมิติ เช่น การเจาะลึก การรวมขึ้น การเฉือนบาง การหมุน การเจาะข้าม และการเจาะทะลุ รวมทั้งมีการออกแบบฐานข้อมูลระบบคลังข้อมูลที่มีโครงสร้าง 2 แบบคือ โครงสร้างแบบดาวและโครงสร้างแบบเกล็ดหิมะ ทั้งนี้กระบวนการหนึ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาระบบคลังข้อมูล คือ การนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเข้าสู่ดาต้ามาร์ทของแต่ละระบบ หรือเรียกว่าการแปลงข้อมูล โดยจะต้องกำหนดการส่งข้อมูล รวบรวมหรือสร้างข้อมูลภายนอก วางแผนและสร้างรูทีนการแปลงข้อมูล จึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ก่อนนำเข้าสู่คลังข้อมูล เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-11-18

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ