ความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • Wirasiri Waseeweerasi Western University

คำสำคัญ:

ความเป็นไปได้, รูปแบบการจัดการ, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพี่อศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน  ซึ่งได้มาจากการกำหนดตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2557 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อสรุปใจความครั้งละประเด็น จนครอบคลุมข้อมูลจากทุกกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าความเป็นไปได้และรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากมีต้นทุนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตอำเภอท่าม่วงคือมีบ่อน้ำร้อนที่วัดวังขนายที่มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตามเกณฑ์ธาราบำบัดรูปแบบความต้องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ การอบสมุนไพร การประคบ การนวดแผนโบราณ อาบน้ำแร่และสปา รูปแบบและแนวทางการบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นคือการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ โดยภาครัฐและเอกชนต้องเน้นนโยบาย กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ การขับเคลื่อน และพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมกันในการวางแผน การดำเนินงาน  เพิ่มงบประมาณการประชาสัมพันธ์  ผลการศึกษานี้เสนอแนะให้ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการทำโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์อย่างเป็นรูปธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-11-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย