ปัจจัยทำนายสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ

ผู้แต่ง

  • Sunee Kangsarakit Eastern Asia University

คำสำคัญ:

พยาบาลวิชาชีพ, สมรรถนะทางวัฒนธรรม, เจตคติด้านวัฒนธรรม, ค่านิยมทางวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติแห่งหนึ่ง (2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ การรับรู้นโยบายองค์กรด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและค่านิยมทางวัฒนธรรม กับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติแห่งหนึ่ง และ (3) อำนาจในการทำนายปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ การรับรู้นโยบายองค์กรด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และค่านิยมทางวัฒนธรรมต่อสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติแห่งหนึ่งจำนวน 170 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 5 ส่วนคือ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) การรับรู้นโยบายองค์การด้านวัฒนธรรม (3) วิถีชีวิตและค่านิยมทางวัฒนธรรม (4) ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม (5) สมรรถนะทางวัฒนธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน สถิติการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน กำหนดค่านัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะทางวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อายุ รายได้  ประสบการณ์ในการทำงาน การรับรู้นโยบายองค์การด้านวัฒนธรรม ความสามารถในการใช้ภาษา เจตคติด้านวัฒนธรรม ค่านิยมทางวัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ปัจจัยที่สามารถร่วมกันทำนายสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพได้ ได้แก่ ค่านิยมทางวัฒนธรรมและความสามารถในการใช้ภาษา โดยอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะทางวัฒนธรรมได้ร้อยละ 25.8

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-30

ฉบับ

บท

บทความวิจัย