ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ยากำจัดศัตรูพืช

ผู้แต่ง

  • Sutasinee Angsungnuen Eastern Asia University

คำสำคัญ:

สารกำจัดศัตรูพืช, ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, มลพิษทางน้ำ, มลพิษทางดิน

บทคัดย่อ

สารกำจัดศัตรูพืชเป็นสารเคมีที่อันตราย  ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆสามารถลดประชากรของศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งการใช้สารกำจัดศัตรูนั้นมีเพียงร้อยละ 0.1 ที่จะไปถึงศัตรูเป้าหมาย แต่อีกร้อยละ 99.9 จะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทางดินและน้ำ  ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลาย ซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อดินเกิดเป็นมลพิษทางดิน เนื่องจากมีสารเคมีตกค้างในดินเป็นระยะเวลานาน จนทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลง จนท้ายที่สุดอาจไม่สามารถจะทำการเกษตรกรรมได้อีกเลย    และอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อน้ำเกิดเป็นมลพิษทางน้ำจากการที่น้ำไหล่บ่าหน้าดิน พื้นที่ที่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชก่อนลงสู่แหล่งน้ำ เป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อีก   และสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกร ชุมชนอีกทั้งผู้บริโภคผลผลิตทางเกษตรอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-04-30

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ