ผลของโครงการบริการวิชาการ โภชนบัญญัติ 9 ประการ ที่มีต่อค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของนักเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทราราม จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • Chawisa Kaewanan Eastern Asia University

คำสำคัญ:

บริการวิชาการ, โภชนบัญญัติ 9 ประการ, ดัชนีมวลกาย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ชนิดกลุ่มเดียวโดยวัดผลเปรียบเทียบก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ (one group pretest-posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนโรงเรียนวัดศิริจันทราราม จังหวัดปทุมธานี ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง โภชนบัญญัติ 9 ประการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างทุกราย จำนวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ แบบบันทึกค่า น้ำหนัก ส่วนสูง วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ก่อนและหลัง โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Paired t-test) ผลการศึกษาพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ ค่าดัชนีมวลกายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.73 หลังเข้าร่วมโครงการ ค่าดัชนีมวลกายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.88 โครงการบริการวิชาการเรื่อง โภชนบัญญัติ 9 ประการ มีผลต่อค่าดัชนีมวลกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-04-30

ฉบับ

บท

บทความวิจัย