อาการบาดเจ็บสะสม

ผู้แต่ง

  • Paramaporn Dawongsa Eastern Asia University

คำสำคัญ:

อาการบาดเจ็บสะสม, การบาดเจ็บจากความล้าซ้ำซาก, กลุ่มอาการบาดเจ็บจากการใช้งานมาก, ความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโรค จากการประกอบอาชีพสำหรับคนวัยทำงาน ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือจากการทำงานแบบเดิมซ้ำๆโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนตางๆของร่างกายเป็นระยะเวลานานๆ จะส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอาการ Cumulative trauma disorder หรือที่เรียกว่า อาการบาดเจ็บสะสม จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศต่างๆทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ต้องสูญเสียรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากปัญหาโรคเรื้อรังของประชากร ทำให้ประสิทธิภาพของประชากรเกี่ยวกับการทำงานลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-04-30

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ