ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • Tassanee Jaiman Eastern Asia University

คำสำคัญ:

บรรยากาศองค์การ, คุณภาพชีวิตการทำงาน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป จำนวน 170 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตการทำงาน ตรวจสอบความเที่ยง โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้ .92, และ .93 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ (2) บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.31, SD=.39, =3.34, SD =.38) (3) บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.573)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-04-30

ฉบับ

บท

บทความวิจัย