การให้การพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยการสอนสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • Chutchawan Wongsaree Western University

คำสำคัญ:

การสอนสุขภาพ, ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, การพยาบาล

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเน้นการสอนสุขภาพในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ซึ่งเป็นกระบวนการให้การศึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์  พยาบาลไตเทียมต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง  ผู้ป่วยและญาติจะได้มีความรู้ในการดูแลตนเองและลดภาวะแทรกซ้อน  ลดความไม่สุขสบายต่างๆ  หลักปฏิบัติของพยาบาลไตเทียมในการสอนสุขภาพ  คือ ต้องมีความเชื่อในตนเอง  ด้านการคิด  การพูดโน้มน้าวใจ มีเหตุผลในการวางแผนช่วยเหลือให้ผู้ป่วยดูแลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น  เข้าใจปัญหาความเจ็บป่วยของตนเองและเห็นค่านิยมของการมีสุขภาพที่ดี  การสอนสุขภาพมีหลายวิธี  ซึ่งพยาบาลต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน  และที่สำคัญพยาบาลต้องตระหนักว่าการสอนสุขภาพแก่ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนั้น  มีหลากหลายวิธีการที่ควรนำมาพิจารณา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-11-17

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ