การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการอภิปรายกลุ่มของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในรายวิชาอาหารและโภชนาการ

ผู้แต่ง

  • Apakorn Songsumanut Faculty of Pharmacy, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

อภิปรายกลุ่ม, อาหารและโภชนา, เภสัชศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนโดยการอภิปรายกลุ่มและศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มในรายวิชาอาหารและโภชนาการ ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 61 คน การศึกษาได้ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์และประเมินทักษะทางเชาว์ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมทดสอบโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม รวมทั้งประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม พบว่า การเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มทำให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 21.74 และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะเชาว์ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร  อย่างไรก็ตาม ในการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเติมเพื่อให้การเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มในรายวิชาอาหารและโภชนาการพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผู้สอน เนื้อหา และผู้เรียนอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะผู้วิจัยอาจต้องปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มในรายวิชาอาหารและโภชนาการต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-11-17

ฉบับ

บท

บทความวิจัย