การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • ยุพาพร หงษ์ชูเวช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, การพลัดตกหกล้ม, ปัจจัยเสี่ยง, การป้องกัน

บทคัดย่อ

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก เนื่องจากอุบัติการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบที่ตามมาสัมพันธ์กับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น จากการคาดประมาณจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านคนในปี 2025 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ความหมายของการพลัดตกหกล้ม หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากการที่บุคคลสูญเสียการทรงตัวหรือเสียหลักพลัดตกลงที่พื้นในระดับที่ต่ำกว่า ทำให้อวัยวะของร่างกายกระแทกกับพื้นหรือสิ่งของอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เกิดในผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของโลก สาเหตุของการพลัดตกหกล้มประกอบด้วยหลายปัจจัยได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงด้านชีวภาพ ด้านพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งปัจจัยเสี่ยงด้านชีวภาพส่งผลให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวผิดปกติ การพลัดตกหกล้มส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุและครอบครัว การได้รับบาดเจ็บทางกาย มีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย พิการหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและสังคม อาจทำให้ผู้สูงอายุกลัวการหกล้มซ้ำ สูญเสียความมั่นใจ ไม่กล้าออกนอกบ้าน บางรายเกิดภาวะซึมเศร้า อีกทั้งยังกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวจากการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สูญเสียรายได้จากการหยุดงานและค่าเดินทางของครอบครัว รวมถึงค่าจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุในกรณีที่ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระยะยาว การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุสามารถทำได้ โดยการประเมินความเสี่ยง ค้นหาสาเหตุและแก้ไข โดยการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัว ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

References

Artheeraphan, J., Srisubat, A., Jiamton, C., Jindapol, C., Boonyai, R., & Tasomboon, W. (2021). Cost-effectiveness of refracture prevention program for fractured hip patients in Lerdsin Hospital. Journal of Health Systems Research.15(3), 326-43. (in Thai)

Bakhtiyari, M., Emaminaeini, M., Hatami, H., Khodakarim, S., & Sahaf, R. (2017). Depression and perceived social support in older people. Salmand: Iranian Journal of Ageing, 12(2), 192–207. http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1157-en.html

Belloni, G., Büla, C., Santos-Eggimann, B., Henchoz, Y., Fustinoni, S., & Seematter-Bagnoud, L. (2021). Is fear of falling associated with incident disability? a prospective analysis in young-old community-dwelling adults. Journal of the American Medical Directors Association, 22(2), 464–467.e4. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.05.051

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2008). Preventing falls: How to develop community-based fall prevention programs for older adult. Retrieved from https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11477

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2019). Older adults fall. Retrieved from https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/falls/index.html

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Nonfatal and fatal falls among adults aged ≥65 years united states, 2020–2021. Retrieved from https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/wr/pdfs/mm7235a1-H.pdf.

Chaono, S., & Khunkongme, P. (2022). Factors affecting risk of falls of elderly in responsible area of taksin primary care cluster, Mueang District, Tak Province. Lanna Public Health Journal, 18, 31-44. (in Thai)

Department of Disease Control. (2020). Seniors are safe from falling during COVID-19. Retrieved from http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=&gid=1-015&searchText=&pn=2 (in Thai)

Department of Disease Control. (2022). Fall data. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/dip/news.phpMnews=23567&deptcode=#:~:text (in Thai)

Department of Older Persons (DOP). (2021). Falls in older adults. Retrieved from https://www.dop.go.th/th/know/15/548 (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). (2016). Anti-falls drug: A guide to preventing falls in older adults. Retrieved from https://thaitgri.org/?p=39085 (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI). (2020). 12 exercises for the elderly to prevent falls. Retrieved from https://thaitgri.org/?p=39085 (in Thai)

Florence, C. S., Bergen, G., Atherly, A., Burns, E., Stevens, J., & Drake, C. (2018). Medical costs of fatal and nonfatal falls in older adults. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29512120/.

Institute of Geriatric Medicine. (2021). Medical practice guidelines for preventing and evaluating falls in the elderly. Retrieved from http://agingthai.dms.go.th/agingthai/wp-content/uploads/2021/01/book_9.pdf (in Thai)

Jinda, T. (2021). Effects of cluster set resistant training on muscular function and balance in elderly (Master’s thesis). Chulalongkorn University. Bangkok (in Thai)

Lecktip, C., Woratanarat, T., Bhubhanil, S., & Labmanee, S. (2019). Risks factors for falls in elderly. Journal of Medicine and Health Sciences, 26(1), 85-103. (in Thai)

Ministry of Public Health. (2021). Handbook of screening and health assessment for the elderly 2021. Retrieved from http://www.tako.moph.go.th/takmoph2016/file_download/file_20210129131952.pdf. (in Thai)

Nimit-arnun, N., Klinhom, W., & Wattakiecharoen, J. (2020). The development of fall prevention model of the elderly through community participation. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 21(2), 389-399. (in Thai)

Nursing Department Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. (2019). Caring for the elderly safe from falls. Retrieved from https://w2.med.cmu.ac.th/nd/files/2019/09/109593 (in Thai)

Phaongthong, N. (2021). Factors influencing falls prevention behavior among the elderly in Thapthan District Uthaithani Province (Master’s thesis). Naresuan University. Phitsanulok (in Thai)

Piboon, K. (2022). The effects of multifactorial fall prevention program on balance, physical fitness, and fear of falling among community-dwelling older adults (Research report). Chon Buri: Burapha University. Retrieved from https://buuir.buu.ac.th/bitstream/1234567890/3675/3/2563_169.pdf. (in Thai)

Rachmee, W. (2022). Factors affecting falling and falling in elderly health region 6 (Research report). Chonburi: Department of Health. Retrieved from https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/cms-of-15/download/?did=213400&id=91524&reload= (in Thai)

Raj, N. B., Lee, W. Z., Eswaramoorthi, V., Razali, Othman, N. Y. H., & Rao, U. S. (2020). Exercise program for reducing the risk of falls in elderly: A review. Research Journal of Pharmacy and Technology,13(6), 2977-2984. doi: 10.5958/0974-360X.2020.00527.2

Sribudta, N. (2022). Effect of the self-efficacy enhancement program with the applied Fon Jerng Dance on falls prevention behaviors and balance among elderly in Prae Province (Master’s thesis). Naresuan University. Phitsanulok (in Thai)

Thailand Information Center for Civil Rights and Investigative Journalism (TCIJ). (2019). Elderly “fall and fall” emergency treatment 140 people/day and 3 death/day. Retrieved from https://www.tcijthai.com/news/2019/08/scoop/9641. (in Thai)

Thiamwong, L., Thamarpirat.J., Maneesriwongul, W., & Jitapunkul, S. (2008). Thai falls risk assessment test (Thai-FRAT) developed for community-dwelling Thai elderly. Journal of the Medical Association of Thailand, 91(2), 1823-32. (in Thai)

Training and Medical Education Center. (2019). The effectiveness of preparation and fall prevention programs in elderly (Research report). Ratchaburi: Department of Health. Retrieved from https://apps.hpc.go.th/dmkm/web/uploads/2020/036008-20200317143424/b4d55b3ad74a37143daf28575f182905.pdf (in Thai)

Worapanwisit, T., Prabpai, S., & Rosenberg, E. (2018). Correlates of falls among community-dwelling Elderly in Thailand. Journal of Aging Research, 2018, 8546085. https://doi.org/10.1155/2018/8546085

United Nations. (2022). World population prospects 2022: Summary of results. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2022_wpp_key-messages.pdf

Vorvick, L. (2022). Exercises to help prevent falls. Retrieved from https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000493.htm

World Health Organization (WHO). (2011). WHO global report on falls prevention in older age. Geneva: WHO Press.

World Health Organization (WHO). (2021). Falls. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls

World Health Organization (WHO). (2021). Step safely: Strategies for preventing and managing falls across the life-course. Geneva: World Health Organization.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-26

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ