การออกแบบเครื่องอบไล่ความชื้นแบบถังหมุน

ผู้แต่ง

  • วราพร นาชัยสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ศิริลักษณ์ นิยมศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ปฏิภาณ เกิดลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • สุชัย พงษ์พากเพียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เครื่องอบไล่ความชื้นถังหมุน, อบรำข้าว, ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบไล่ความชื้นแบบถังหมุน มีขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 1.0 เมตร ส่วนขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 แรงม้า ส่วนระบบให้ความร้อนใช้ฮีตเตอร์อินฟราเรดขนาด 2,500 W สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ รวมทั้งติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิภายในถังหมุน การทดสอบการทำงานของเครื่องอบไล่ความชื้นแบบถังหมุน พบว่า ขณะทดสอบอบรำข้าวใช้เวลา 30 นาที กรณีไม่มีโหลด ค่าใช้จ่ายที่ใช้ต่อ 1 รอบการผลิต คือ 4.20 บาท เมื่อมีโหลด 10 กิโลกรัม ค่าใช้จ่ายที่ใช้ต่อ 1 รอบการผลิต คือ 4.30 บาท การทดสอบอบไล่ความชื้นที่น้ำหนัก 10 กิโลกรัม ใช้เวลาทดสอบ 30 นาที เปอร์เซ็นต์ความชื้นก่อนอบวัดได้ 13.8 เมื่อครบกำหนดเวลานำรำข้าวที่ผ่านการอบมาชั่งน้ำหนักได้ 9.8 kg เปอร์เซ็นต์ความชื้นหลังอบได้ 5.0 ซึ่งผลการอบรำข้าวในเบื้องต้นสามารถทำให้รำข้าวลดความชื้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amarasinghe, B. M. W. P. K., Kumarasiri, M. P. M., & Gangodavilage, N. C. (2009). Effect of method of stabilization on aqueous extraction of rice bran oil. Food and Bioproducts Processing, 87(2), 108-114. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2008.08.002.

BankQTools Shop. (2022). Gear reducer CPG Model PA-12. Retrieved from https://bit.ly/3FW3wGJ. (in Thai)

Firmansyah, F., & Rossi, I. (2021). Food infrared heating technology: A review of its impacts on rice bran quality. International Journal of Engineering Trends and Technology, 69(8), 218-224. doi:10.14445/22315381/IJETT-V69I8P227

Laohavanich, J., Raksacharoen, S., Wiset, L., Sangchote, S., & Khewkhom, N. (2019). Effect of infrared ray drying on seed infection and seed germination of paddy. Agriculture and Natural Resources, 53(5), 515-520. (in Thai)

Monatrakul, W., Passago, S., Vengsungnle, P., & Siripiyasing, P. (2018). Design and development of rotating tray hot air oven for dried-foods commercial production. Farm Engineering and Automation Technology Journal, 4(2), 49-59. (in Thai)

Seanasing, W. (2019). Origin of rice bran. Retrieved from https://krua.co/shop/สินค้าสุขภาพ/1/รำข้าวออร์แกนิก. (in Thai)

Sornpagdee, P., Tararag, C., Chaichana, T., & Dussade, N. (2016). Study performance of must flow paddy dryer with a capacity 2 tons per hour. Industry-Energy for the future of Thailand. 12th Conference on Energy Network of Thailand (pp. 1512-1519). Phitsanulok: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. (in Thai)

Van, H. V., Depaemelaere, G., Ayala, J., Santiwattana, P., Verhe, R., & De Greyt, W. (2006). Influence of chemical refining on the major and minor components of rice brain oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 83(4), 315-321. https://bit.ly/3W0Ze6T

Wititsiri, S. (2016). Interesting Thai rice products and by-products. Retrieved from https: thaiheartfound.org. (in Thai)

Yılmaz, N., Tuncel, N. B., & Kocabıyık, H. (2013). Infrared stabilization of rice bran and its effects on γ-oryzanol content, tocopherols and fatty acid composition. Journal of the Science of Food and Agriculture ,94(8), 1568-1576. https://doi.org/10.1002/jsfa.6459

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-10